حکم جدید برای رئیس اسبق دانشگاه آزاد اعلام گردید

در این جلسه همچنین با اعطای مجوز به فصلنامه تامین مالی به صاحب امتیازی دانشگاه صنعتی شریف و مدیرمسئولی مهدی زیوداری، فصلنامه علوم تربیتی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مدیرمسئولی علی اصغر کوشافر، فصلنامه ارغنون به صاحب امتیازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرمسئولی علی‌پور محمدی، فصلنامه International Journal Of Veterinary Clinical Sciences (الکترونیکی) به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیرمسئولی ایرج سهرابی حقدوست، فصلنامه تحقیقات نوین در برق به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و مدیرمسئولی حسن براتی، فصلنامه مهندسی زیست سامانه به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و مدیرمسئولی داود محمد زمانی موافقت شد.

براساس این گزارش، با دو فصلنامه La Poetigue به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیرمسئولی کریم حیاتی آشتیانی، دوفصلنامه International Nano Letters به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و مدیرمسئولی محمد جوشقانی، دوفصلنامه مطالعات زن وخانواده به صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا (س) و مدیرمسئولی فروغ الصباح شجاع نوری، دوفصلنامه معارف منطقی به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی(ره) و مدیرمسئولی احمد ابوترابی هم موافقت شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید